picture-26003
picture-26008
2016-10-092009.53.05
siikwil

Zelfstandig trouwambtenaar en Ceremoniespreker in Spanje.

Prijzen:


Jullie kunnen mij boeken voor een persoonlijke trouwceremonie onder de Spaanse zon voor: € 540.- (excl. btw).


Geen extra dure reis en verblijf kosten, daar ik al in Spanje woon. Dat scheelt! Maar ligt jullie trouwlocatie verder dan 50 km van mijn huis dan moet ik reiskosten in rekening brengen. (€ 0.54 per kilometer)


Willen jullie mij ook als Ceremonie meester, vraag me dan gerust voor een prijsopgaaf op maat en beschikbaarheid.


ALGEMENE VOORWAARDEN ¨SIIKWIL.COM¨


Sonja Schrijver /Sonja@siikwil.com/ X-4637837-W /


Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Siikwil.com.

Algemeen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: siikwil.com, de zelfstandig trouwambtenaar, en ceremonie spreker aan de Costa Blanca. Welke zorg draagt voor de (Huwelijks) ceremonie cliënt iedere natuurlijke persoon die met ¨Siikwil.com¨ een overeenkomst heeft gesloten of wilt te sluiten overeenkomst elke aanbieding van ¨Siikwil.com¨, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan ¨Siikwil.com¨ en door deze laatste aanvaard diensten in het kader van een overeenkomst tussen ¨Siikwil.com¨ en cliënt verrichte werkzaamheden door ¨Siikwil.com¨.

Totstandkoming van de overeenkomst. Een overeenkomst tussen cliënt en ¨Siikwil.com¨ komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van door ¨Siikwil.com¨ gemaakte offerte.

Honorering en betaling. De door ¨Siikwil.com¨ gedane prijsopgaaf is exclusief BTW, exclusief Reis en verblijf kosten en eventuele kosten t.b.v eendaagse benoeming in trouwgemeente. Na een overeenkomt te zijn aangegaan stuurt ¨Siikwil.com¨ een factuur toe. Van dit bedrag wordt 30 % aanbetaald. Dit bedrag staat in de factuur apart vermeld. ¨Siikwil.com¨ reserveert na deze betaling de datum in de agenda. Alle betalingen dienen uiterlijk 2 weken voor de ceremonie te worden gestort op de door ¨ Siikwil.com¨ aangewezen bankrekening. Cliënt is aan ¨ Siikwil.com¨ alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door ¨Siikwil.com¨ opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ¨¨ Siikwil.com¨ de vordering aan derden uit handen geeft.

Ongeval /Ziekte ¨Siikwil.com¨, calamiteiten. Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien ¨Siikwil.com¨ haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld ;staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door ¨Siikwil.com¨ uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met de cliënt.

Aansprakelijkheid.¨Siikwil.com¨ is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door ¨Siikwil.com¨ verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ¨Siikwil.com¨. De door ¨Siikwil.com¨ te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen ¨Siikwil.com¨ en de Cliënt.

Annulering. In geval van annulering van de opdracht door de cliënt brengt ¨Siikwil.com¨ de volgende kosten in rekening: * Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw) ceremonie 30% van het totaal bedrag ( de aanbetaling) * Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw) ceremonie 50% van het totaal bedrag. * Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw) ceremonie 100% van het totaalbedrag. De annulering dient schriftelijk te worden gedaan.

Ontbinding. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst in geval van: * wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft. * Bij overlijden van de zelfstandig trouwambtenaar van ¨Siikwil.com¨ .


Ceremoniespreker in Spanje / Trouwambtenaar in Spanje / Trouwen in Spanje / Trouwlocatie in Spanje / Ceremoniespreker Costa Blanca / Trouwambtenaar Costa Blanca / Huwelijk Spanje / Trouwen in Spanje op het Strand / Spaanse bruiloft / Ceremoniespreker bruiloft / Uw ceremoniespreker / Trouwen in Spanje Costa Blanca / Ceremoniespreker kosten / Trouwambtenaar op locatie / Trouwambtenaar buitenland / Trouwambtenaar ceremonieel huwelijk .
E-Mail:


Sonja@siikwil.com


Telefoon & Whats-app:


0034 - 686628947


Voor meer referenties:

Neem gerust vrijblijvend contact op voor een kennismaking.